HOME > 제품소개 > 크린장비 > Clean Bench
개요
Clean Bench는 크린룸 내에서 국부적으로 안전한 청정환경을 얻기 위해 사용되며 공기 흐름 방식에 따라 수평형과 수직형이 있다.
표준형(Standard Type - Vertical Type)
외형(Dimensions) 단위 : mm
Model A B C H1 H2
YSCB-1000V 1000 1000 600 1700 730
YSCB-1300V 1300 1000 600 1700 730
YSCB-1600V 1600 1000 600 1740 770
YSCB-1900V 1900 1000 600 1740 770
표준사양 (Standard Specification)
TYPE YSCB-1000V YSCB-1300V YSCB-1600V YSCB-1900V
Air Velocity Filter 하단 100mm에서 0.4㎧ 이상
Air Volume 20CMM 26CMM 32CMM 38CMM
Illumination 50Lux
Noise 65db이하
Filter Efficiency 0.3㎛ DOP 99.97% Over
FL. Lamp 20W x 4EA 20W x 4EA 40W x 4EA 40W x 4EA
Power Source & Consent 3ø x 220V/380V x 60㎐(Power Source), 1ø x 110V/220V x 15A x 2EA(Consent)
Power Consumption 400W 650W 750W 900W
Table STS 304
Weight 약 190kg 약 240kg 약 290kg 약 340kg
※ 상기 사양은 사전에 예고없이 변경 될 수 있습니다.
표준형(Standard Type - Horizental Type)
외형(Dimensions) 단위 : mm
Model A B C H1 H2
YSCB-1000H 1000 1000 600 1500 730
YSCB-1300H 1300 1000 600 1500 730
YSCB-1600H 1600 1000 600 1540 770
YSCB-1900H 1900 1000 600 1540 770
표준사양 (Standard Specification)
TYPE YSCB-1000H YSCB-1300H YSCB-1600H YSCB-1900H
Air Velocity Filter 하단 100mm에서 0.4㎧ 이상
Air Volume 20CMM 26CMM 32CMM 38CMM
Illumination 50Lux
Noise 65db이하
Filter Efficiency 0.3㎛ DOP 99.97% Over
FL. Lamp 20W x 4EA 20W x 4EA 40W x 4EA 40W x 4EA
Power Source & Consent 3ø x 220V/380V x 60㎐(Power Source), 1ø x 110V/220V x 15A x 2EA(Consent)
Power Consumption 400W 650W 750W 900W
Table STS 304
Weight 약 190kg 약 240kg 약 290kg 약 340kg
※ 상기 사양은 사전에 예고없이 변경 될 수 있습니다.